Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Roodbont Auto’s

IDENTITEIT ONDERNEMER
Roodbont Auto’s
Marconiweg 20G
3899 BR ZEEWOLDE
0341-764001
06-23365669
info@roodbont.net
KvK 59786094
BTW NL128593398B02

Hierna te noemen ‘verkoper’.

TOEPASSELIJKHEID & ONDERTEKENING
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op door verkoper aangeboden producten en worden aan koper verstrekt. Afspraken afwijkend aan deze voorwaarden moeten schriftelijk overeen gekomen worden. Door ondertekening van de factuur gaat men akkoord met de leveringsvoorwaarden.

OVEREENKOMST
Een eenmaal gesloten overeenkomst is onherroepelijk. De overeenkomst is gesloten zodra koper mondeling of schriftelijk de koop accepteert.

OFFERTE
Offertes worden opgesteld met een vrijblijvend karakter voor beide partijen. De geldigheid van de gemaakte aanbieding in de offerte is zeven dagen, tenzij anders is overeengekomen.

TRANSPORT
Transportkosten zijn voor rekening van koper, tenzij anders overeengekomen. Vanaf het moment van overdracht is koper verantwoordelijk voor product, dus ook voor verzekeren.

LEVERTIJD
De levertijd wordt in samenspraak afgesproken.

BETALING & AANBETALING
Producten worden alleen verstrekt na volledige betaling. Aanbetaling is standaard € 250,- en is alleen van toepassing als product niet direct wordt meegenomen.

OPSLAG
Bij aanbetaling worden producten niet langer dan 14 dagen opgeslagen, bij volledige betaling niet langer dan 28 dagen. Na de gestelde termijnen wordt de opdracht en dus de koopovereenkomst automatisch ontbonden en behandeld als annulering.

ANNULERING
Annuleren is ten allen tijde mogelijk. Kosten hiervoor zijn € 250,- te vermeerderen met eventueel gemaakte kosten, bijvoorbeeld kosten voortvloeiend uit bij verkoop overeengekomen reeds uitgevoerde reparaties, per direct verschuldigd bij annulering, ongeacht de reden.
Bij annulering is verkoper per direct vrij het product opnieuw ter verkoop aan te bieden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Eigendom van het product wordt overgedragen bij volledige betaling en na overlevering van het vrijwaringsbewijs.

PROEFRIT
De proefrit is bedoeld om koper de auto te laten ervaren, alsmede het ontdekken van verbeterpunten aan de auto. Mankementen die zich tijdens de proefrit manifesteren kunnen in overleg worden gerepareerd. Mankementen die na overdracht ontdekt worden, die ook tijdens de proefrit ontdekt hadden kunnen worden, worden niet meer voor rekening van verkoper gerepareerd.

AANKOOPKEURING
Koper wordt geadviseerd en heeft het volledige recht, voordat de koop gesloten is, een aankoopkeuring te laten uitvoeren. Ziet een koper af van aankoopkeuring, dan accepteert koper het volledige risico van eventuele reparatiekosten.

GARANTIE
Garantie is niet van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. Klant heeft onderzoeksplicht en wordt in de gelegenheid gesteld deze in overleg uit te voeren, bijvoorbeeld middels een aankoopkeuring.

AFWIKKELING VAN GESCHILLEN
Geschillen zullen zoveel mogelijk onderling worden opgelost. Zo niet, kan een arbiter of rechter worden ingeschakeld. Nederlands recht is van toepassing.